Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai:
probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis

Mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektas Nr. S-GEV-20

Gerbiamasis Studente,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas kviečia Jus dalyvauti moksliniame tyrime „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“ (LSMU Bioetikos centro pritarimo Nr. BEC-LSMU(T)-39, išduota 2020.05.29).

Dalyvaudami šiame tyrime Jūs turėsite atsakyti į klausimus, kurie mums padės įvertinti Lietuvos studentų interneto vartojimo įpročius studijų metu.

Anketoje rasite klausimus apie Jūsų gyvenimo kokybę, emocijas ir elgesį. Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą kaip galima tiksliau. Turėkite omenyje, kad nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mus domina Jūsų nuomonė. Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime nepateikiant atsisakymo priežasties.

Anketos užpildymas užtruks apie 15-20 minučių. Anketoje mes prašome pateikti savo telefono numerį, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjai galėtų su Jumis susisiekti ir užduoti kelis klausimus, susijusius su Jūsų savijauta telefonu (pokalbis užtruks nuo 10 iki 15 min.). Informuojame, kad Jūsų telefono numeris nebus susietas su Jūsų pateiktais atsakymais į Anketos klausimus.

Šis tyrimas yra anoniminis, konfidencialumas užtikrinimas. Visi Jūsų duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Bus imtasi visų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių, siekiant užtikrinti Jūsų pateikto telefono numerio saugumą. Informacija apie telefono numerį bus panaikinta iš karto po to, kai tyrėjai su Jumis susisieks. IP adresai nebus saugomi. Nenaudojami jokie žymėjimai. Individualūs asmens apklausos rezultatai nebus skelbiami, bus skelbiami tik apibendrinti duomenys.


Jeigu turite klausimų apie tyrimą, nedvejodami susisiekite su tyrimo organizatoriais el. paštu: vilma.liaugaudaite@lsmuni.lt


Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimu, susisiekite duomenu.sauga@lsmu.lt.


Ačiū už Jūsų iniciatyvą ir dalyvavimą!

Pagarbiai

Tyrėjų komanda

Ar sutinkate dalyvauti šioje apklausoje?*
* Būtina užpildyti

Duomenų valdytojas:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas
Tel.: +370 37 327201, El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt

Projekto partneriai:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Tyrimą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba